1. Az adatkezelési tájékoztató célja
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a www.scaleup-hungary.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) és a munkavégzés során keletkezett adatok kezelésével kapcsolatos irányelvekről tájékoztatást nyújtson. Az adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. ápr. 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény    

2. Az Adatkezelő
Név: scale up Hungary Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 8649 Balatonberény, Hunyadi Imre utca 2.
Adószám: 14553642-2-14 | Cégjegyzékszám: Cg. 14-09-319888
hello@scaleup-hungary.hu

3. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása harmadik személyek irányába
Az Adatkezelő jogosult a Felhasználó személyes adatait továbbítani az alábbi harmadik személyek irányába szolgáltatásainak használata során.

 • Moderátor Rendszerépítő Kft.
  Szolgáltatások számlázása, Ügyfélszolgálati partner, CRM partner

  2655 Kétbodony, Rákóczi út 52.
  info@moderator.hu
 • The Underground Agency Kft.
  Könyvterjesztés
  2615 Csővár, Madách u. 1.
  hello@onlife.academy
 • Acounto Magyarország Kft.
  Könyvelési szolgáltató
  7623 Pécs, Mártírok útja 37.
  hello@acounto.com
 • MiniCRM Zrt.
  Marketingszoftver
  1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
  help@minicrm.hu
 • Viacom Informatikai Kft.
  Tárhelyszolgáltató
  2360, Gyál Deák Ferenc utca 17.
  support@viacomkft.hu
  Adattárolás az EU területén (Budapest, Magyarország) történik.

4. A kezelt személyes adatok köre
4.1 Letöltések, Könyvrendelés, Hírlevél feliratkozás

 • Név
 • Cégnév, adószám
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • Telefonszám
 • Email cím

4.2 Képzéseken résztvevőkről kezelt adatok

 • A fentieken túl a Felnőttképzési törvény kötelez bennünket a képzés résztvevőkről a következő adatok kezelésére és rögzítésére a Felnőttképzési akkreditációs rendszerben (https://far.nive,hu).
 • Születési család és utónév
 • Születési hely
 • Születési idő
 • Anyja születési családi és utóneve
 • Adóazonosító jele (személyes adószám)
 • Neme
 • Legmagasabb iskolai végzettsége

4.3 Automatikusan rögzítésre kerülő adatok
A Felhasználó bejelentkező számítógépének, egyéb info-kommunkációs eszközének (okostelefon, tablet, stb.) azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybevétele során keletkeznek, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít (például IP-cím).

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a Felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai (megbízottjai) férhetnek hozzá a feladataik ellátása során

A jelen Tájékoztatóban megjelölt harmadik személyeknek csak a szolgáltatás nyújtásához / termék megvásárlásához kapcsolódó feladataik ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű adatot továbbítja az Adatkezelő. Az Adatkezelő csak kivételes esetekben adja át más adatkezelőnek a személyes adatokat (pl. ha bírósági eljárás során, vagy rendőrségi eljárásban kérik ki az adatokat hivatalos formában).

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó személyes adatainak kezelésére a Felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez (e személyes adatok önkéntes átadása) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja alapján.

A személyes adatokat az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt harmadik személy által biztosított, bérelt szerverein, és/vagy bizonyos esetekben papíralapon irattárban tárolja. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok megfelelő védelméről és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozásáról, így például a szerveren történő adathozzáférést naplózza, így az mindig ellenőrizhető, hogy az adatokhoz ki fért hozzá.

Az Adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak, ellenérték számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a Weboldalon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, szerződések kötése, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfelekkel való kapcsolattartás és számlák kiállítása, az esetleges igényérvényesítés. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A fentiek alapján az adatkezelés jogalapja részben jogi kötelezettség teljesítése (a számlázás miatt), részben a szerződés teljesítése (a szolgáltatás nyújtás / termék vásárlása feltételei alapján), részben jogos érdek (csalások megelőzése, direkt marketing, jogérvényesítés), ezeken túl pedig jogalap még az érintett hozzájárulása.

6. Az adatkezelés időtartama
A regisztráció és a Weboldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszüntetéséig tart. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli – és adójogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

A szolgáltatás alapfeltétele a szerződéses jogviszony és az adójogszabályok szerinti számlázási adatok kezelése, így a megadott személyes adatok egy része jogérvényesítéshez és hatóság felé való elszámoláshoz szükséges, így jogi kötelezettség teljesítéséhez jogos érdek alapján kezelhető, ezek törlése nem kérhető alanyi jogon.

7. Adatvédelmi incidensek és kezelésük
Adatvédelmi incidensnek kell tekinteni a biztonság olyan sérülését, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Minden, az Adatkezelő tudomására jutott incidenst az Infotv. 15. § és a GDPR 33. cikk (5) bekezdés alapján az adatvédelmi felelős az illetékes hatóság felé jelzi.

8. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését kérni. A Felhasználó jogosult a személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató / Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. Az adatkezelés érintettje jogosult az adatai hordozását / továbbítását kérni, amely keretében az Adatkezelő számítógépen olvasható formátumban továbbítja az általa kezelt személyes adatokat az Érintett vagy az általa megjelölt Adatkezelő számára.

Az Érintett a jelen Tájékoztatóban ismertetett jogait a 2. pontban az Adatkezelő elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.

A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

9. Hírlevél
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket – akár postai úton is – az Adatkezelő csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

10. Élő rendezvények
A Weboldal üzemeltetője, vagy az általa megbízott Közvetítő személy(ek) által szervezett élő események – tréning, konferencia, workshop, stb. – jelentkezői elfogadják, hogy a Szervező a rendezvényen kép- és hangfelvételt készíthet. A felvételek célja a szolgáltatás teljesebbé tétele és marketingkommunikációs felhasználás. A jelentkezéssel a résztvevő kifejezetten hozzájárul a felvételek készítéséhez, és az ahhoz fűződő jogairól lemond.

11. Záró rendelkezések
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő jelen adatvédelmi Tájékoztató módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított Tájékoztatóban foglaltakat.